No016嫩模K8傲娇萌萌私房开背毛衣露傲人豪乳40PK8傲娇萌萌轰趴猫

No016嫩模K8傲娇萌萌私房开背毛衣露傲人豪乳40PK8傲娇萌萌轰趴猫

余谓脾肺俱虚,宜用六君、桔梗,因惑于人言,先服发表之剂,更加气喘盗汗,余用四君、五味子、炮姜,四剂不应,每剂又加人参五钱、炮姜一钱,稍止,又三剂而痊。定志丸治心神虚怯,所患同前,或语言鬼神,喜笑惊悸。

 一小儿因惊久泻,面色青黄,余谓肝木胜脾土也,朝用补中益气汤,夕用五味异功散加木香一小儿泄泻惊搐,其母面青脉弦,先用小柴胡汤加木香、漏芦一剂,次用四君、木香、钩藤一小儿因其母被惊患泻,服药伤胃,反致吐乳,余用五味异功散、炒黑黄连、木香治其母,时灌子一二匙俱愈。后食炙,鼻血复出,疮疥复发,先用清胃散二剂,又用四味肥儿丸,月余而痊。

一小儿停食发热,服芩、连、三棱、浓朴等剂,饮食日少,胸腹膨胀,其纹透至指甲。 人中∶黄主伤乳胃逆,青主下利,乳食不化,嗳气酸腐,此脾虚停滞,先用大安丸消食,后用异功散健脾。

一小儿大便不通,审乳母饮食浓味所致,用清胃饮以治母热,儿间饮以一二匙而愈。如兼痰嗽气逆,肢体倦怠,面目浮肿者,宜六君子汤。

余谓此禀脾肺不足,而形气虚羸,因前剂峻利,外邪虽去而肺气益虚。 余曰∶腹胀重坠,脾气下陷也。

儿有积热,小便出血者,实热用清心莲子饮,虚热用六味地黄丸。先用大安丸,后用六君、钩藤钩,而痊。

Leave a Reply